Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  83 / 166 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 83 / 166 Next Page
Page Background

N

AMAZ

297

Ebû Hanîfe'den bu konuda nakledilen iki görüşten birine göre bir şehirde

yalnız bir yerde cuma namazı kılınabilir; diğerine göre ise bir şehirde birden

fazla yerde cuma namazı kılınabilir. İmam Muhammed bunlardan ikincisini

benimsemiştir. Ebû Yûsuf'a göre ise, şehrin ortasından nehir geçip de şehri

ikiye bölüyorsa veya şehir zayıf ve yaşlı kimselerin cuma kılınan camiye

gelmelerini zorlaştıracak ölçüde büyük ise bir şehirde iki yerde cuma namazı

kılınabilir; bu durumlar söz konusu değilse sadece bir yerde kılınır.

Hanefî mezhebinde fetvaya esas olan ve kuvvetli bulunan görüş, bir şe-

hirde birden fazla cami bulunması halinde bütün camilerde cuma namazı kı-

lınmasına cevaz veren görüştür; ki bu zaten, Ebû Hanîfe'den nakledilen iki

görüşten biri ve aynı zamanda İmam Muhammed'in görüşüdür.

Şâfiîler'e göre, bir şehirde birden fazla cami bulunsa bile, birden fazla

yerde kılmayı zorunlu kılan sebepler olmadıkça sadece bir camide cuma

namazı kılınır; böyle bir sebep yokken, birden fazla camide cuma namazı

kılınsa, sadece namaza ilk başlayanların cuma namazları sahih olur, diğer-

lerininki sahih olmaz. Bu durumda diğerlerinin sonradan öğle namazı kıl-

maları gerekir. Ancak, şehrin çok büyük olması sebebiyle, cuma namazı için

herkesin bir yere toplanması çok zor olursa veya güvenlik, sağlık vb. konu-

larda ciddi endişeler bulunması sebebiyle bir yerde toplanılmasında sakınca

varsa, ihtiyaç durumuna göre, bir şehirde birden fazla yerde cuma namazı

kılınabilir. Bu tür sebeplerden dolayı, bir şehirde birden fazla yerde cuma

namazı kılınırsa, buralarda cuma namazı kılanların ayrıca öğle namazı kıl-

maları gerekmez.

Mâlikîler'deki tercih edilen görüşe göre de, Şâfiî mezhebinde olduğu gibi,

birden fazla yerde kılmayı zorunlu kılan sebepler olmadıkça, bir şehirde

sadece bir yerde cuma namazı kılınır. Böyle bir sebep olmadığı halde bir

beldede birden fazla camide cuma namazı kılınsa sadece o beldedeki en eski

camide

(öteden beri o beldede cuma namazının kılınageldiği camide)

kılanların

cuma namazları sahih olur.

Hanbelîler'e göre de, zorlayıcı sebepler yoksa, bir şehirde sadece bir yerde

cuma namazı kılınır. Bir cami yeterli olduğu halde iki camide, iki cami yeterli

olduğu halde üçüncü camide cuma namazı kılınamaz. Hanbelîler'e göre ihtiyaç

bulunmadığı halde, birden fazla yerde cuma namazı kılınsa, bu durumda sa-

dece devlet başkanı veya temsilcisinin kıldırdığı cuma namazı sahih olur; bu

durumda, cuma namazını önce veya sonra kılmak önemli değildir.