Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  82 / 166 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 82 / 166 Next Page
Page Background

296

İ

LMİHAL

olan

(müftâ bih)

görüşe göre bu kriter "en büyük camisi orada cuma namazı

ile yükümlü bulunanları alamayacak kadar nüfusa sahip olma" şeklinde

belirlenmiştir. Bazı yazarlarca bu kriter, bir yöneticisi olan yerleşim birimi

olarak ifade edilmiştir. Şehrin civarı ifadesiyle de bu şartlardaki yerleşim

birimlerinin yakınlarında bulunan mezarlık, atış alanları ve çeşitli gayelerle

toplanmak için hazırlanan sahalar ve bu uzaklıktaki yerler kastedilmektedir.

Kaynaklarda geçen bu şehir ifadesinin günümüzde, büyük veya küçük

yerleşim birimi olarak anlaşılması gerektiği, bu bakımdan farzı eda edecek

sayıda cemaatin yerleşik bulunduğu köy, belde gibi tüm birimlerde cuma

namazının kılınabileceği bilginlerce kabul edilmektedir.

Mâlikîler'e göre cuma namazı kılınacak yerin, insanların devamlı otur-

dukları şehir, köy vb. bir yerleşim birimi veya buraların civarında bir yer

olması gerekir. Bu bakımdan çadır vb. barınaklardan oluşan ve geçici olarak

oturulan yerlerde cuma namazı kılınamaz. Mâlikîler ayrıca, cuma namazı

kılınacak yerde cami bulunmasını da şart koşmuşlardır.

Şâfiîler'e göre de, cuma namazının insanların devamlı olarak oturdukları

bir şehir veya köyün sınırları içinde kılınması gerekir. Çölde veya çadırlarda

yaşayanlar, yani belli bir yerleşim birimi içinde oturmayanlar sayıca ne ka-

dar çok olurlarsa olsunlar orada cuma namazı kılamazlar.

Hanbelîler'e göre ise, cuma namazının kılınabileceği yerin en az kırk ki-

şinin devamlı olarak oturduğu yer olması şarttır.

4.

Cami

Bir yerleşim biriminde birden fazla yerde cuma namazı kılınıp kılınama-

yacağı konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Bütün mezhepler bir şe-

hirde kılınan cuma namazının mümkün olduğunca bir tek camide kılınması

gerektiği üzerinde durmuşlardır. Cuma, toplanma, bir araya gelme gibi an-

lamlar içerdiğinden, bu şart da esasen toplanma, bir araya gelme ve bu su-

retle birlik ve bütünlük oluşturma esprisiyle ilgilidir. Bu espriyi her zaman

canlı tutmak gerekmekle birlikte, günümüzde çok büyük sayılarda insanla-

rın yaşadığı şehirler göz önüne alındığında, cuma namazını bir veya birkaç

yerde kılmayı söz konusu etmek, hem bu büyüklükte cami olamayacağı için

hem de ulaşım şartları açısından, mümkün ve anlamlı değildir.

Bu konuda Hanefî mezhebinin ve öteki mezheplerin görüşleri genel

hatlarıyla şöyledir: