Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  80 / 166 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 80 / 166 Next Page
Page Background

294

İ

LMİHAL

4. İk

a

met

Fakihlerin büyük çoğunluğuna göre cuma namazının vâcip olması için,

kişinin cuma namazı kılınan yerde ik

a

met ediyor olması gerekir. Bu bakım-

dan cuma namazı dinen yolcu sayılan

(seferî)

kimselere farz değildir. Zührî

ve İbrâhim Nehaî gibi bazı müctehidlere göre yolcu seyir halindeyken değil

de, cuma namazı kılınan yerde konaklamış halde iken, orada kaldığı sürece

cuma namazı kılmakla yükümlüdür. Zâhirîler'e göre ise cuma namazı yol-

culara da farzdır.

b) Cuma Namazının Sıhhat Şartları

1. Vakit

Cuma namazı, Hanbelîler'in dışındaki müctehidlere göre, cuma günü

öğle namazı vaktinde kılınır; öğle namazının vaktinden önce veya sonra

kılınması sahih değildir. Hanbelîler'e göre ise cuma namazı, cuma günü,

güneşin bir mızrak boyu yükselmesinden itibaren öğle namazının vakti çı-

kıncaya kadar kılınabilir.

2.

Cemaat

Cuma namazı ancak cemaatle kılınan bir namaz olup münferiden, yani

tek başına kılınamaz. Bunun yanı sıra diğer farz namazlarda imamla birlikte

bir kişinin bulunması cemaat için yeterli olduğu halde, cuma namazında

cemaat olabilmek için daha fazla kişinin bulunması, yani cemaati oluştu-

ranların belli bir sayının altında olmaması gerekir. Cuma namazı kılabilmek

için gerekli asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler bulunmak-

tadır. Hanefî mezhebinde, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed'e göre,

cuma namazı için imamın dışında en az üç kişinin daha bulunması şarttır.

Bunlar yolcu veya hasta da olsalar bu şart yerine gelmiş sayılır. İmam Ebû

Yûsuf'a göre ise, imamın dışında en az iki kişinin bulunması gerekir.

Cuma namazının geçerli olması için, cemaatin sayısı, İmam Ebû Hanîfe'ye

göre en azından birinci rek‘atın secdesine kadar aranılan asgari sayının altına

düşmemeli, hiç değilse bu süre içinde imamla birlikte hazır olunmalıdır. Ebû

Yûsuf ve Muhammed'e göre iftitah tekbiri alınıncaya kadar, Züfer'e göre ise

ikinci rek‘attan sonra teşehhüt miktarı oturuncaya kadar hazır bulunulmalıdır.

Cemaati oluşturan kişiler daha önce dağılırlarsa cuma namazı geçersiz olur,

yeni baştan öğle namazını kılmak gerekir.