Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  91 / 166 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 91 / 166 Next Page
Page Background

N

AMAZ

305

doğmasına kadardır. Ebû Yûsuf ve Muhammed'e göre, fecirden sonra kılın-

maz. Mâlik, Şâfiî ve Ahmed'e göre ise, sabah namazını kılmadığı müddetçe,

fecirden sonra da vitir namazı kılınabilir.

Vitir namazı Hanefîler'e göre akşam namazı gibi bir selâmla kılınan üç

rek‘attan ibaret olup akşam namazından farkı, bunun her rek‘atında Fâtiha

ve ardından bir sûre ve son rek‘atta rükûdan önce tekbir alınarak Kunut

duası okunmasıdır. Bu tekbiri almak ve Kunut duasını okumak Ebû Hanî-

fe'ye göre vâciptir ve hangisi terkedilse sehiv secdesi gerekir. Ebû Yûsuf ve

Muhammed'e göre Kunut duası okumak sünnettir.

Mâlik, üç rek‘at vitir namazı kılmayı müstehap görmüştür. Bu üç rek‘a-

tın arası selâmla ayrılmalıdır, yani her birinde selâm verilmelidir. Mâlikîler'e

göre vitir bir rek‘at olarak da kılınabilir.

Vitir namazı binek üzerinde kılınabilir, binek nereye yönelirse yönelsin,

sakınca yoktur. Çünkü Hz. Peygamber bunu binek üzerinde kılmıştır. Bu

husus, vitir namazının farz olmadığına da gerekçe yapılmaktadır. Şöyle ki;

Hz. Peygamber hiçbir farz namazı binek üzerinde kılmadığı halde, vitiri bi-

nek üzerinde kılmıştır. Öyleyse vitir namazı farz değildir.

Hanefîler'e göre Kunut duası sadece vitir namazında okunur. Şâfiî ve Mâ-

lik'e göre, her zaman sabah namazının farzında rükûdan sonra ayakta Kunut

duası okunabilir. Bu Kunut duası, Mâlikîler'e göre müstehap, Şâfiîler'e göre

sünnettir. Sabah namazında Kunut duasını okuyan bir Şâfiî veya Mâlikî imama

uyan Hanefî, susup bekleyebileceği gibi içinden Kunut duasını da okuyabilir.

Vitir namazı, müstakil bir namaz olduğu için yatsı namazıyla birlikte ka-

zâya kaldığı vakit kazâ edilmesi gerekir.

Kunut duası:

Allâhümme! İnnâ nesteînüke ve nestağfiruke ve nestehdîk; ve

nü'minü bike ve netûbü ileyke ve netevekkelü aleyke ve nüsnî

aleyke'l-hayra kullehü neşkuruke, velâ nekfüruk; ve nahleu ve

netrukü men yefcüruk.

Allâhümme! İyyâke na‘büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke

nes‘â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbek. İnne azâbeke

bi'l-küffâri mülhık

.

Bu duayı okuyamayan kimse "Rabbenâ âtinâ" duasını okur veya üç kere

"Allahümmağfir lî" veya üç kere "Yâ Rabbi" der.